Tổng hợp các hoạt động xã hội và giáo dục mà Sandla tiến hành, bao gồm

  • Talkshow Sandla Journey: Chương trình talkshow và học kỹ năng, gây quỹ cho các tổ chức về giáo dục và xã hội ở Việt Nam.
  • Sandla Interview: Series bài viết và video phỏng vấn các bạn thành công trong học bổng, chương trình ngắn hạn, đặc biệt là từ ngân hàng cơ hội tại Sandla.
  • Sandla Livestream: Chương trình livestream trên facebook nhằm hỗ trợ và trả lời các câu hỏi thắc mắc theo các chủ đề.
  • Sandla Đà Nẵng: Hub học tập thí điểm đầu tiên cho các bạn ở miền Trung, với sự tự tổ chức và Sandla hỗ trợ tài liệu và người hướng dẫn.